Strategia cercetării

 Planul strategic al Cercetării – Dezvoltării- Inovării -USAMV Cluj-Napoca

2016-2020

Notă: Documentul de față cuprinde idei și fragmente din documente de interes public

1. Introducere

Cercetarea științifică este unul din motoarele dezvoltării economice și sociale, constituind o parte importantă din cultura unei țări, perspectivă care justifică atenția deosebită de care se bucură aceasta în abordările academice. În acest context, strategia de cercetare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este elaborată pe baza planului managerial al Rectorului pentru perioada 2016-2020 și urmează îndeaproape dezideratele strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare pentru 2014-2020 având în vedere prevederile Strategiei Europa 2020 și a programului cadru UE pentru cercetare și inovare “Horizon 2020”.

Activitatea de cercetare științifică a USAMV Cluj-Napoca, acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare: (1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și (3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative).

2. Scopuri strategice

În perioada 2016-2020 în USAMV Cluj-Napoca se definesc următoarele scopuri strategice  în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare:

 1. Clasarea USAMV Cluj-Napocaîn categoria universitățilorromânești cu potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional. Astfel, se țintește ca USAMV Cluj-Napocasă fie prezentă în clasamentele internaționale prin prisma rezultatelor cercetărilor și a serviciilor suport pentru dezvoltarea mediului socio-economic.
 2. Atragerea cercetătorilor de prestigiu, români sau străini din țară sau străinătate în cadrul Institutelor de cercetare (ISV, ICHAT, SDE). În acest sens, USAMV Cluj-Napoca va sprijini reintegrarea cercetătorilor români de valoare din diaspora, prin programe naționale și/sau intenaționale.
 3. Valorificarea capitalului de competență și expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de servicii destinate mediului socio-economic.
 4. Extinderea colaborărilor existente şi/sau iniţierea de noi colaborări cu reţele universitare şi de business, reprezentative, pentru domeniile lor de activitate, la nivel internaţional, în vederea creşterii potenţialului competitiv al universităţii, pe o piaţă ştiinţifică aflată într-o continuă dinamică.
 5. Asigurarea contextului necesar pentru susținere cadrele didactice și cercetătorilor USAMV Cluj-Napoca în vederea lansării rezultatelor științifice pe piața națională și internațională.

Obiective și strategii specifice

         Obiectivul 1 (Publicare)

Creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări științifice în țară și străinătate. Creşterea calităţii şi vizibilității simpozionului internațional al USAMV „perspective ale Agriculturii Mileniului III”, şi a Simpozionului studenţesc.

Strategii specifice:

 • Orientarea pe rezultate demonstrabile la nivel internațional prin a) publicații științifice (articole/cărți) în reviste indexate Web of Science, Scopus; b) participarea la conferințe de prestigiu indexate în bazele de date de referință, c) brevete de inveție.
 • Tranferarea buletinelor USAMV Cluj-Napoca pe platfoma Thomson Reuters și redefinarea policitilor de publicare, în vederea indexării Scopus, Web of Science.
 • Asigurarea accesului online nelimitat la literatura de specialitate.
 • Menținerea obiectivului de 1 lucrare ISI/cadru didactic (prim autor)/an până în anul 2020.

Obiectivul 2 (Consolidare)

 • Identificarea și susținerea unor domenii strategice de cercetare care să asigure un avantaj pentru USAMVCluj-Napoca în țară și străinătate și publicații cu impact științific mare. Se are în vedere consolidarea domeniilor de cercetare existene în cadrul USAMV Cluj-Napoca şi definirea unor domenii noi de cercetare în cadrul direcţiilor de specializarea inteligentă promovate prin Strategia Europeană de Cercetare 2014-2020 (Bioeconomie, Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, Energie, mediu şi schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate), completate cu cele trei domenii de prioritate publică (Sănătate, Patrimoniu şi Identitate culturală).

Strategii specifice:

 • Identificarea domeniilor de excelenţăale personalului academic din cadrul USAMV Cluj-Napoca conform autoevaluării interne.Pe baza rezultatelor raportate în ultimii 5 ani se identifică: domeniile de cercetare de excelență, domeniile de cercetare performante și domeniile de cercetare aflate în proces de consolidare din cadrul USAMV Cluj-Napoca.
 • Colectarea de tematici de cercetare la nivel de laboratoare, centre, unități de cercetare, bazate pe expertiza specifică a colectivelor de cercetare.
 • Susţinerea domeniilor de excelenţă în cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca, care trebuie să corespundă cu tendinţele de la nivel internaţional.
 • Definirea de noi domenii de cercetare în cadrul direcțiilor de specializare inteligentă.
 • Crearea instituției „tutorelui cercetării studențești şi masterale”, la nivel de universitate şi facultăți, cu rol de mentorat în explicarea importanței activităţii de cercetare ştiinţifică, identificarea, de către studenţi, a metodologiei de inițiere a cercetării, de prezentare a rezultatelor, accesare de fonduri,

Obiectivul 3 (Resursa umană)

Atragerea personalului de cercetare valoros pe plan național și internațional cu precădere prin stabilirea de parteneriate cu specialiștii din diaspora, creșterea numărului și stabilizarea personalului de cercetare.

Strategii specifice

 • Stimularea angajării de cercetători pe perioadă determinată/nedeterminată, în baza resurselor atrase din granturi de cercetare.
 • Actualizarea și implementarea statutului personalului de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca în acord cu legislația în vigoare.
 • Stabilirea acordurilor de parteneriat cu personalități care desfășoara activități de cercetare în străinătate și integrarea lor în colectivele de cercetare ale USAMV Cluj-Napoca.

Obiectivul 4 (Servicii)

Identificarea activităților de cercetare cu potențial economic din USAMVCluj-Napoca pentru a crea medii de cercetare care să ofere servicii de consultanță și cercetare către terți.

Strategii specifice:

 • Identificarea beneficiarilor care solicită tehnologii/ produse/ servicii și integrarea cerințelor lor într-o platformă internă de tip crowdfunding, unde personalul USAMV Cluj-Napoca pe baza expertizei poate genera soluții la necesitățile beneficiarului.
 • Actualizareaserviciilorde cercetareși consultanțăla nivel de laborator/centru/institut.
 • Inventarierea dotarilor institutelor, centrelor, laboratoarelor si unitatilor de cercetare.
 • Realizarea unei broșuri care să includă pe domenii lista cu serviciile oferite și ditribuirea lor către mediul de afaceri.
 • Instalarea şi/sau funcţionalizarea unor laboratoare care pot presta servicii analitice pentru utilizatori multipli.

III. Activitatea de inventică și inovarea la USAMVCN

Invenția este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Invenție și “inovație” sunt concepte care nu trebuie confundate. Invenția constă în crearea unei noi configurații, compoziții sau materii, dispozitiv sau proces. Invenția este prima apariție a unei noi idei (concept) pentru un nou produs sau proces, în timp ce inovația este prima comercializare a ideii noi. Inovația este considerată, în general, motorul principal al creșterii economice în economia globală.Inovarea reprezintă „procesul global de creativitate tehnologicăși comercială, transferul unei noi idei sau al unui nou concept până la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de service acceptată de piață”(OECD).

Inovațiile din cadrul USAMVCN, sunt clasificate astfel: (1) inovații de produs  (ex. îmbunătățiri semnificative ale specificațiilor tehnice,componentelor și materialelor) si (2) inovații de proces (de exemplu noi procedee de fabricație sau fluxuri tehnologice).

USAMVCN prin direcțiile de cercetare abordate este direct interesată de promovarea invențiilor rezultate din activarea de cercetare-dezvoltare. Pentru identificarea invențiilor din cadrul USAMVCN se va utiliza procedura stabilită de către Centrul de Transfer Tehnologic al universității. Promovarea invențiilor se va realiza pe pagina web destinată cercetării și continuând cu alte modalități de diseminare moderne sau clasice.

1. Servicii către comnunitate

USAMV CN este preocupată atât de oferirea de servicii către beneficiari cu perspectivă pur antreprenorială, cât și de oferirea de servicii inovative către comunitate astfel încât invențiile să devină inovații.

Unitățile de cercetare (laboratoare, centre, institute) vor prezenta ofertele de analize/ concultanță, conform unei proceduri stabilite de către Consiliul Cercetării Dezvoltării Inovării.

Centrul de Transfer Tehnologic din USAMV CN va prezenta brevetele cu potențial de inovație și va raspunde de implementarea eficientă a serviciilor inovative către comunitate.

2. Finațarea cercetării în USAMV CN

Sursele de finanțare a cercetării din cadrul USAMV CN sunt următoarele:

 1. Granturi de cercetare internaționale și naționale
 2. Prestări de servicii către comunitate
 3. Resurse interne constituite la nivelul universității din regiile proiectelor de cercetare și finanțarea pe indicatori de calitate.

Conform deciziilor curente ale Consiliului de Administrație și Senatului USAMV CN 20% din regia contractelor de cercetare este returnată directorilor/responsabililor. Aceste reglementări sunt în continuare sunsținute de actuala strategie.

3. Concluzii

Strategia prezentată desemnează liniile directoare ale activității de cercetare din USAMVCN. Pentru indeplinierea scopurilor strategice și a obiectivelor de cercetare se vor desfășura acțiuni concrete cu finalitate adecvată la nivelul fiecărei structuri de cercetare, avandu-se în vedere planurile operaționale, resursele necesare și responsabilități.

Domenii de cercetare: Bioeconomie (Agronomie; Horticultură, Zootehnie, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Biotehnologii,); Sanatate (Medicina veterinara, Biotehnologii) Energie şi  Mediu si schimbari climatice; Eco-nanotehnologii si materiale avansate, Tehnologii noi si emergente si  Patrimoniu si Identitate culturala.

Prorector cercetare

Prof. dr. Dan. C. Vodnar