Atributii

 

 

Misiunea CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca este de a asigura valorificarea în mediul economic a rezultatelor activității de cercetare desfășurată în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, precum şi a expertizei comunităţii academice din Universitate, prin facilitarea dezvoltării, diseminării, protecţiei drepturilor de proprietate industrială, transferului şi comercializării tehnologiilor, a invenţiilor şi a creaţiilor cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor din USAMV Cluj-Napoca.

În scopul realizării misiunii sale, CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca are următoarele atribuţii:

       In domeniul transferului tehnologic:

 • desfăşoară activităţi de informare, documentare şi de intermediere dintre comunitatea academică și de cercetare din Universitate și mediul socio-economic și de afaceri;
 • organizează acţiuni specifice de promovare, diseminare şi cunoaştere a rezultatelor cercetării și facilitează contactul dintre cercetători şi mediul socio-economic și de afaceri, în vederea stimulării transferului tehnologic, valorificării invenţiilor şi ideilor inovative;
 • organizează acţiuni de informare cu privire la programele şi sursele de finanţare care sprijină și stimulează transferul tehnologic, în vederea consolidării capacităţii de inovare şi transfer tehnologic a Universităţii;
 • asigură asistenţă metodologică pentru derularea proiectelor şi contractelor care au ca obiect transferul tehnologic;
 • organizează şi gestionează baze de date specializate, privitoare la oferta de produse și tehnologii a Universităţii, destinată mediului socio-economic și de afaceri;
 • asigură consilierea personalului academic și de cercetare din Universitate, cu privire la demersurile legale necesare înfiinţării de spin-off-uri și start-up-uri, şi sprijină dezvoltarea acestora;

      

     In domeniul instruirii de specialitate:

 • organizează sesiuni de instruire pe teme specifice procesului de transfer tehnologic, cu prezentarea unor studii de caz şi exemple de bune practici;
 • asigură editarea şi difuzarea de documentaţii suport, cum sunt: ghiduri, metodologii, pliante etc., cu privire la transferul tehnologic, drepturile de proprietate industrială, finanţări şi alte teme specifice activităţii sale;
 • asigură instruirea privind utilizarea bazelor de date naţionale şi internaţionale de brevete înregistrate, precum şi a altor surse de informare specifice.

   

      In domeniul imaginii şi comunicării;

 • asigură publicarea pe site-ul Universităţii a realizărilor şi rezultatelor din activitatea de transfer tehnologic din Universitate şi urmăreşte actualizarea permanentă a informaţiilor postate;
 • asigură, în colaborare cu biroul Expoziţii şi târguri din cadrul Universităţii, informarea comunităţii academice și de cercetare din Universitate cu privire la târguri, expoziţii, prezentări, etc., de anvergură naţională şi/sau internaţională, oportune pentru prezentarea şi valorificarea realizărilor şi rezultatelor din activitatea de cercetare;
 • asigură diseminarea de informaţii în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi a transferului tehnologic;
 • organizează informări pentru clienţii potenţiali, cu privire la tehnologiile şi produsele obţinute ca şi rezultate ale activităţii de cercetare desfăşurată în cadrul Universităţii, precum și despre posibilităţile de valorificare şi avantajele implementării rezultatelor